บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
CPPC PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
1,950,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,246,752,681 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
426 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
02-766-8090
092-642-4419
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วิสูตร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เบอร์ติดต่อ
02-766-8090
092-642-4419