บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2557
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
756,337,614 บาท
รายได้หลักในปี 2560
674,584,543 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
300 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน/น้ำ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
02-993-8982
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ชัชพล
ตำแหน่ง
พัฒนาธุรกิจพลังงาน
เบอร์ติดต่อ
02-993-8982