บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ชำแหละ แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่

รายละเอียดบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มดำเนินธุรกิจหลัก คือ การชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก เนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
1,400,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
8,059,019,366.77 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
4,500 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใหม่อยู่เสมอ พร้อมนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงปรับปรุงคุณภาพสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปรับสูตรให้พัฒนาขึ้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการผลิต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
312 ถนนพระรามที่ 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
02-315-9400 Ext.9431
โทรสาร
02-473-8393
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พิมพา งามวงษ์วาน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เบอร์ติดต่อ
02-315-9400 Ext.9431