บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

รายละเอียดบริษัท

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 40 ปี โดยผ่านการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่และชั้นนำในประเทศ ตั้งแต่จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิต ปี 2518 โดยเริ่มทำงานเป็นวิศวกรโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงงานของคนไทยแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีประสบการณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในหม้อแปลงและการประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดขบวนการผลิต จากนั้นได้มาทำงานด้านออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าอีก 3 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2524 จึงได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ศิริวิวัฒน์ (2515) จำกัด มาทำงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ถนัด โดยร่วมก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2524 ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายขายควบคู่กันไป อาศัยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า มาทำงานด้านการตลาด ผลิต และจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ตั้งแต่เครื่องแรกจนถึงหลายหมื่นเครื่อง เป็นผู้เปิดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าไทยจำหน่ายในตลาดอาเซียนและเอเชียอาคเนย์ จนเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับในปัจจุบัน จากประสบการณ์ด้านการตลาด ได้เริ่มทำโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เนปาล ในอดีตเป็นผู้ทำโครงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่แห่งแรกในระบบไฟฟ้าสูงสุด 115kV ในประเทศไทยจนสำเร็จ ทั้งการจัดจำหน่ายและการผลิต โดยร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2554
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
429,240,725 บาท
รายได้หลักในปี 2560
531,229,215 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
220 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุค TOT
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ระบบหม้อแปลงอัจฉริยะตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้ระบบ AUTOMATION และ ROBOT เข้ามาทดแทนแรงงานคน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
064-181-5295
โทรสาร
038-891-420
038-891-595
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ปณิธาน
ตำแหน่ง
R&D SECTION MANAGER
เบอร์ติดต่อ
064-181-5295