บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด
ADVANCE ASIAN COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
190,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
59,541,998.81 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
6 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัยพันธุ์พืช, พัฒนาไม้ยืนต้น, สายพันธุ์พืช
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สายพันธุ์ต้นกล้ายูคา
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ปลูกไม้พ่อแม่สายพันธุ์ลงปักชำ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้นที่ 4 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02-564-7200
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่นใจ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-564-7200